OpenEye2015

Cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií.

FAMU, Smetanovo náb. 2, 1. patro, učebna U1.

Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, jiných vysokých škol i pro veřejnost. Konají se 1x za 14 dní, jsou v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny. Cyklus se koná v rámci předmětů Audiovizuální seminář (CAS) a Přednášky hostů (KF).

Středa 21. 10. 19:00
Václav Janoščík – Návrat objektu a neklid věcí (v současném umění)

Možná více než kdy dřív si uvědomujeme, že náš svět je také světem objektů. Právě v éře globálního oteplování, umělé inteligence, masově vyráběných a neustále inovovaných či individualizovaných výrobků jsme konfrontováni s tím, že nejen lidé existují, jednají a mají práva. Také objekty, naše planeta, živočišné druhy, počítačové aplikace i nám blízké každodenní předměty se hlásí o své slovo. Kniha s charakteristickým názvem Objekt se snaží z pozic filosofie a teorie médií shrnout různé pohledy na tuto explozi objektů. Snaží se objektům propůjčit hlas. Kniha tak představuje první soubor textů z proudu spekulativního realismu, objektově orientované ontologie, akceleracionismu a nového materialismu dostupný v českém překladu. Přednáška bude vedena v angličtině.

Václav Janoščík působí jako teoretik umění, kurátor a pedagog mimo jiné na Akademii výtvarných umění, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Filosofické fakultě UK. Vychází z mnoha oborů a právě interdisciplinarita včetně dialogu umění a filosofie jsou setrvalým cílem jeho aktivit. V současnosti se zabývá spojením kritické teorie a spekulativního realismu.

Středa 4. 11. 19:00
Matěj Smetana – Stylizace, znak, pohyblivá kresba

Přednáška se bude zabývat možnostmi pohyblivého obrazu na poli vizuálního umění. Bude se týkat mimo jiné stylizace, zacházení se znakem, specifičnosti užití pohyblivé kresby. Budeme se ptát po způsobu, jak počítač „chápe“ kresbu a počítačem generovanou grafiku, zmíníme se i o pojmu „uncanny valley“. Konečně se budeme zabývat vztahem mezi pohyblivým obrazem a statickým objektem.

Matěj Smetana (nar. 1980) se do povědomí diváků i teoretiků umění se výrazně zapsal jako autor konceptuálně laděných objektů a počítačových animací, přičemž obě tato média tvoří komplementární roviny jeho tvorby. Náměty čerpá z nejrůznějších sfér – přetváří symboly národní identity, pracuje s reálnými či fiktivními emblémy, inspiruje se sci-fi literaturou, filmem. Odmítá vnímání své tvorby skrze politické obsahy a uchyluje se k záměrně stanovené ignoranci vzhledem k možným či předem proklamovaným významům svých děl. Tímto přístupem kladoucím důraz na absolutní hravost na jedné straně a na otázky po fundamentální povaze reality na straně druhé se Matěj Smetana odlišuje od značné části autorů jeho generace. 

Středa 18. 11. 19:00
Ondřej Buddeus – Práce, sítě, pole, kompozice, intermedia, atd.

Expaded literature? Literární multimédia? Proč? Proč ano? Proč ne? Ondřej Buddeus v autorské přednášce představí své aktuální projekty na pomezí literatury a dalších uměleckých oborů (hudba, divadlo, nová média) s důrazem na možné kolaborativní strategie.

Ondřej Buddeus je český autor, překladatel, básník, umělec, editor a esejista. Pracuje v divadle Alfred ve dvoře, je editorem revue pro současnou poezii Psí víno. Ačkoliv je těžiště jeho práce v současné literatuře, pracuje i v kontextu galerií, spolupracuje s řadou umělců, hudebníků, designérů a skladatelů. Jeho texty byly přeloženy do němčiny, polštiny, angličtiny, litevštiny, velštiny, rumunštiny, maďarštiny a italštiny. Žije v Praze.

Středa 2. 12. 19:00
Karel Císař – Signatury všech věcí: Index, mimikry a simulakra v současné teorii fotografie

V době, kdy je schopnost fotografie zobrazovat skutečnost silně zpochybňována, se interpretace fotografie jakožto hmotného otisku věci může jevit jako zastaralá. Srovnáme-li ovšem kontext, v němž byla tato teze americké historičky umění Rosalind Kraussové v časopise October na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století publikována, zjistíme, že zde ve stejné době vyšly rovněž studie Didi-Hubermana o Turínském plátně, Cailloisův esej o mimikry a Nadarův vlastní životopis. Teprve v tomto kontextu se Kraussové interpretace ukáže jako aktuální, neboť neodhaluje pouze minulost, ale i budoucnost fotografického média.

Karel Císař je teoretik umění. Vystudoval filozofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Ženevské univerzitě. Působí jako odborný asistent pro obor estetika a teorie umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie. Knižně publikoval mj. Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012) a Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014). Kurátorsky připravil například výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály, 2009) a „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013).